წელი: 2016

დავით საგანელიძე

სს საპარტნიორი ფონდი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 380000
საშუალო თვიური შემოსავალი 31667
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 304000
დეკლარაცია