წელი: 2014

გოჩა მეზვრიშვილი

შპს-საქაერონავიგაცია

თანამდებობა დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 98348
საშუალო თვიური შემოსავალი 8196
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 78678.4
დეკლარაცია