წელი: 2014

ლევან მებონია

შპს-ენგურჰესი

თანამდებობა დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 84330
საშუალო თვიური შემოსავალი 7028
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 67464
დეკლარაცია