წელი: 2016

კახა სეხნიაშვილი

შპს ენერგოტრანსი

თანამდებობა ხელმძღვანელი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 129717
საშუალო თვიური შემოსავალი 10810
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 103773.6
დეკლარაცია