წელი: 2014

გიორგი ბეჟუაშვილი

სს-საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 109432
საშუალო თვიური შემოსავალი 9119
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 87545.6
დეკლარაცია