წელი: 2014

გიორგი ტყემალაძე

თბილისის საკრებულო

თანამდებობა საკრებულოს თავჯდომარის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 69304
საშუალო თვიური შემოსავალი 5775
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 33903
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 55443.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 33903
  • სარგო 35400