წელი: 2015

გიორგი ტყემალაძე

თბილისის საკრებულო

თანამდებობა საკრებულოს თავჯდომარის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 56640
საშუალო თვიური შემოსავალი 4720
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 21240
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 38 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 45312
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 21240
  • სარგო 35400