წელი: 2015

გიორგი ტატიშვილი

ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 86768
საშუალო თვიური შემოსავალი 7231
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი 86768
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 100 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 69414.4
დეკლარაცია