წელი: 2016

გიორგი ტატიშვილი

ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 85092
საშუალო თვიური შემოსავალი 7091
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი 85092
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 100 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 68073.6
დეკლარაცია