წელი: 2016

გიორგი ბიჭაშვილი

გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - 112

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72150
საშუალო თვიური შემოსავალი 6013
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57720
დეკლარაცია