წელი: 2016

გურამ ტომარაძე

დაცვის პოლიცია

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 103800
საშუალო თვიური შემოსავალი 8650
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 83040
დეკლარაცია