წელი: 2014

გურამ ტომარაძე

დაცვის პოლიცია

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 68475
საშუალო თვიური შემოსავალი 5706
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 54780
დეკლარაცია