წელი: 2015

მერაბ გოცირიძე

შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 63936
საშუალო თვიური შემოსავალი 5328
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51148.8
დეკლარაცია