წელი: 2014

მერაბ გოცირიძე

შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 64186
საშუალო თვიური შემოსავალი 5349
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51348.8
დეკლარაცია