წელი: 2015

ლაშა ვერულავა

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 55630
საშუალო თვიური შემოსავალი 4636
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 20230
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 36 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 44504
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 20230
  • სარგო 35400