წელი: 2015

გიორგი მაჩაბელი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 62354
საშუალო თვიური შემოსავალი 5196
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 26954
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 49883.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 26954
  • სარგო 35400