წელი: 2016

ავთანდილ მიქანაძე

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 11 თვე
შემოსავალი 60812
საშუალო თვიური შემოსავალი 5528
სარგო 27500
პრემია ან/და დანამატი 33312
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 55 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 48649.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 33312
  • სარგო 27500