წელი: 2015

პაატა გოგოლიძე

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 55056
საშუალო თვიური შემოსავალი 4588
სარგო 28800
პრემია ან/და დანამატი 26256
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 44044.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 26256
  • სარგო 28800