წელი: 2016

პაატა გოგოლიძე

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 42964
საშუალო თვიური შემოსავალი 3580
სარგო 28800
პრემია ან/და დანამატი 14164
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 33 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 34371.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 14164
  • სარგო 28800