წელი: 2015

მამუკა ახალაძე

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 120090
საშუალო თვიური შემოსავალი 10008
სარგო 82500
პრემია ან/და დანამატი 37590
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 31 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 96072
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 37590
  • სარგო 82500