წელი: 2015

მიხეილ ხმალაძე

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 84480
საშუალო თვიური შემოსავალი 7040
სარგო 51600
პრემია ან/და დანამატი 32880
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 39 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 67584
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 32880
  • სარგო 51600