წელი: 2016

მიხეილ ხმალაძე

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 85188
საშუალო თვიური შემოსავალი 7099
სარგო 51600
პრემია ან/და დანამატი 33588
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 39 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 68150.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 33588
  • სარგო 51600