წელი: 2015

თამილა ბარკალაია

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 223965
საშუალო თვიური შემოსავალი 18664
სარგო 34800
პრემია ან/და დანამატი 189165
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 84 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 179172
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 189165
  • სარგო 34800