წელი: 2016

გურამ ჯალაღონია

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 101695
საშუალო თვიური შემოსავალი 8475
სარგო 54000
პრემია ან/და დანამატი 47695
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 47 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 81356
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 47695
  • სარგო 54000