წელი: 2015

გრიგოლ კაკაურიძე

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

თანამდებობა სააგენტოს უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 52625
საშუალო თვიური შემოსავალი 4385
სარგო 30000
პრემია ან/და დანამატი 22625
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 42100
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 22625
  • სარგო 30000