წელი: 2015

გია თვალავაძე

სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 58300
საშუალო თვიური შემოსავალი 4858
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 27100
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 46 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 46640
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 27100
  • სარგო 31200