წელი: 2016

გია თვალავაძე

სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 56300
საშუალო თვიური შემოსავალი 4692
სარგო 31200
პრემია ან/და დანამატი 25100
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 45 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 45040
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 25100
  • სარგო 31200