წელი: 2015

გიორგი ცაგარელი

ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 64800
საშუალო თვიური შემოსავალი 5400
სარგო 39480
პრემია ან/და დანამატი 25320
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 39 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51840
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 25320
  • სარგო 39480