წელი: 2016

გიორგი ცაგარელი

ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 59860
საშუალო თვიური შემოსავალი 4988
სარგო 39480
პრემია ან/და დანამატი 20380
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 34 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 47888
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 20380
  • სარგო 39480