წელი: 2013

ილია კვიტაიშვილი

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 61251
საშუალო თვიური შემოსავალი 5104
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 28611
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 47 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 49000.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 28611
  • სარგო 32640