წელი: 2016

თამარ ჯაფარიძე

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 64800
საშუალო თვიური შემოსავალი 5400
სარგო 32400
პრემია ან/და დანამატი 32400
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51840
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 32400
  • სარგო 32400