წელი: 2015

ლერი ბარნაბიშვილი

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 11 თვე
შემოსავალი 90418
საშუალო თვიური შემოსავალი 8220
სარგო 32450
პრემია ან/და დანამატი 57968
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 72334.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 57968
  • სარგო 32450