წელი: 2016

გიორგი ბადაშვილი

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 121152
საშუალო თვიური შემოსავალი 10096
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 85752
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 71 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 96921.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 85752
  • სარგო 35400