წელი: 2016

გიორგი ხანიშვილი

ფინანსთა სამინისტროს მომსახურეობის სააგენტო

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 11 თვე
შემოსავალი 93095
საშუალო თვიური შემოსავალი 8463
სარგო 26400
პრემია ან/და დანამატი 66695
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 72 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 74476
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 66695
  • სარგო 26400