წელი: 2015

ცოტნე ყავლაშვილი

სახელმწიფო ხაზინა

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 89435
საშუალო თვიური შემოსავალი 7453
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 56795
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 71548
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 56795
  • სარგო 32640