წელი: 2015

ზაზა დოლიძე

სურსათის ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 86028
საშუალო თვიური შემოსავალი 7169
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 50628
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 59 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 68822.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 50628
  • სარგო 35400