წელი: 2016

თორნიკე გვაზავა

ეროვნული სატყეო სააგენტო

თანამდებობა სააგენტოს უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 69160
საშუალო თვიური შემოსავალი 5763
სარგო 33600
პრემია ან/და დანამატი 35560
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 55328
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35560
  • სარგო 33600