წელი: 2013

დავით ნატროშვილი

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 62288
საშუალო თვიური შემოსავალი 5191
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 29648
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 49830.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 29648
  • სარგო 32640