წელი: 2015

გიორგი ბარაბაძე

კონკურენციის სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 68950
საშუალო თვიური შემოსავალი 5746
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 55160
დეკლარაცია