წელი: 2016

დავით ჭიჭინაძე

კონკურენციის სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 57000
საშუალო თვიური შემოსავალი 4750
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 45600
დეკლარაცია