წელი: 2016

დავით გოგლიძე

ამბროლაურის მერია

თანამდებობა ვიცე-მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 33250
საშუალო თვიური შემოსავალი 2771
სარგო 25800
პრემია ან/და დანამატი 7450
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 22 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 26600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 7450
  • სარგო 25800