წელი: 2015

რატი ნამგალაძე

ამბროლაურის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 39325
საშუალო თვიური შემოსავალი 3277
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი 6325
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 16 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 31460
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 6325
  • სარგო 33000