წელი: 2014

გიორგი ქადაგიძე

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თანამდებობა პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 228000
საშუალო თვიური შემოსავალი 19000
სარგო 228000
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 182400
დეკლარაცია