წელი: 2015

ირაკლი კაკულია

ფოთის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 41250
საშუალო თვიური შემოსავალი 3438
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი 8250
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 20 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 33000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 8250
  • სარგო 33000