წელი: 2015

ირაკლი გოგოხია

ზუგდიდის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 42297
საშუალო თვიური შემოსავალი 3525
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი 9296
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 22 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 33837.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 9296
  • სარგო 33000