წელი: 2016

ირაკლი გოგოხია

ზუგდიდის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 38690
საშუალო თვიური შემოსავალი 3224
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი 5690
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 15 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 30952
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 5690
  • სარგო 33000