წელი: 2015

ზურაბ ჯირკველაშვილი

გორის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 39113
საშუალო თვიური შემოსავალი 3259
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი 6112
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 16 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 31290.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 6112
  • სარგო 33000