წელი: 2015

ნოდარ შეროზია

რუსთავის მერია

თანამდებობა პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 44547
საშუალო თვიური შემოსავალი 3712
სარგო 25200
პრემია ან/და დანამატი 19347
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 35637.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 19347
  • სარგო 25200