წელი: 2015

დავით ჯიქია

რუსთავის მერია

თანამდებობა მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 59000
საშუალო თვიური შემოსავალი 4917
სარგო 33000
პრემია ან/და დანამატი 26000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 44 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 47200
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 26000
  • სარგო 33000