წელი: 2015

კონსტანტინე ქავთარაძე

ქუთაისის მერია

თანამდებობა მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 49524
საშუალო თვიური შემოსავალი 4127
სარგო 24600
პრემია ან/და დანამატი 24923
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 39619.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 24923
  • სარგო 24600